top of page

Welkom bij Dorpsraad Sint Tunnis!

De dorpsraad Sint Tunnis is een stichting en opgericht in 1996.

“De dorpsraad zet zich in om de belangen van alle inwoners in Sint Anthonis te bevorderen, met betrekking tot welzijn, wonen en leefklimaat” 

 

Uitgangspunt daarbij is het behoud en de verbetering van de leefbaarheid binnen Sint Anthonis. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en een klankbord voor de inwoners. We zijn onafhankelijk en niet politiek gebonden. Korte lijnen met de gebiedsmakelaar en wethouder bevordert de communicatie met de gemeente. We zijn we geen loket voor de gemeente. 

 

De dorpsraad bestaat uit vrijwilligers (leden) die zich ieder vanuit het eigen perspectief inzetten voor alle inwoners en andere belanghebbende in het dorp.

 

Werkwijze

We hebben maandelijks een overleg. De overlegvormen zijn openbaar. Via de social mediakanalen worden de inwoners op de hoogte gehouden/uitgenodigd. 

 

De dorpsraad wil richting geven in het ontwikkelen van plannen binnen het dorp en heeft daarbij de input nodig van de inwoners. We nodigen u uit om deel te nemen als toehoorder bij de dorpsraad vergaderingen. 

 

 

De dorpsraad werkt sommige onderwerpen uit via commissies. In een commissie zitten verschillende leden, dit is afhankelijk van het onderwerp, interesse, actualiteit en deskundigheid. Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook niet dorpsraadleden zitting nemen in de werkgroep. De leden van de dorpsraad leggen verantwoording af aan de dorpsraad. De dorpsraad bepaald of en op welke manier de ingebrachte punten van de werkgroep worden overgenomen en wat de vervolgstappen zijn. Jaarlijks legt de dorpsraad verantwoording af aan de inwoners tijdens de jaarvergadering

Taken van de dorpsraad om de belangenbehartiging te bereiken.

  • We geven gevraagd en ongevraagd advies over de leefomgeving; 

  • We functioneren als klankbord voor gemeente en maatschappelijke organisaties;

  • We ondersteunen de communicatie tussen de gemeente en het dorp; 

  • We stimuleren de samenwerking en maken afspraken met partners in het dorp;

  • Wij denken mee bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen in het dorp.

  • We onderzoeken regelmatig de wensen en behoeften van de inwoners en proberen in samenwerking met particuliere initiatieven en de overheid hieraan tegemoet te komen.

Kijk hier voor een korte presentatie over de Doprsraad: Wie zijn wij en waar zijn we mee bezig?

Speerpunten 2022.png

Subsidies en gemeentelijke Contacten

Met de overgang naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk is het logisch dat de bestaande lokale regelingen uit de voormalige vijf gemeenten op elkaar afgestemd moeten worden. Daaronder vallen ook de subsidieregelingen. De dorpsraad krijgt nu - net als voorheen - twee bedragen. Eén bedrag (€ 3.000,-) om uit te geven aan bewonersinitiatieven, bij ons bekend onder het leefbaarheidsfonds. Het tweede subsidiebedrag (€ 2.500,-) is om de dorpsraad te laten functioneren. Denk aan organisatie- en vergaderkosten.
Regelmatig vinden er ‘bijpraatgesprekken’ plaats tussen de gemeente en de dorpsraad. Met een betrokken wethouder en een locatieambassadeur ervaren wij dat als een snelle, effectieve lijn. 

Dorpsraad Sint Tunnis

heeft nieuws voor u!

Noteer de activiteiten van Dorpsraad Sint Tunnis

in uw agenda!

bottom of page