top of page

Toekomstbestendig MFA Oelbroeck

De Dorpsraad heeft na een indringend gesprek op 6 februari 2019 met "De stuurgroep toekomstbestendig Oelbroeck" haar maximale ondersteuning toegezegd. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van dit lastige proces.

6 februari 2019

Zienswijze stuurgroep Toekomstbestendig MFA Oelbroeck

De Dorpsraad heeft de stuurgroep Toekomstbestendig MFA Oelbroeck gevraagd een toelichting te geven over hun zienswijze over de ontstane situatie.

Namens de stuurgroep waren aanwezig:

Ben Fransen, Henk van Haren, Huberiet Vollenberg en Jos van Raaij.

 

Zienswijze stuurgroep.

Feitelijke situatie

 1. Bibliotheek zit in een uithoek van het gebouw. Ontmoeting en laagdrempeligheid zijn belangrijk. Bibliotheek nieuwe stijl moet van achteraf in de MFA naar de ontmoetingsruimte.

 2. De ontmoetingsruimte moet veel centraler in het complex komen te liggen. Dat is namelijk de kern van de visie van een MFA nieuwe stijl.

 3. Ook Sociom ligt verloren in het gebouw en moet als maatschappelijke organisatie worden verplaatst naar het hart van het complex i.c. de ontmoetingsruimte

 4. De huuskamer heeft ruimtegebrek. Dit wordt door de verbouwing opgelost.

 5. Aan de harmonie zijn toezeggingen gedaan voor een eigen repetitieruimte. Nu nemen ze op woensdag, donderdag en vrijdag de grote zaal in beslag. Verder heeft de harmonie een groot gebrek aan opslagruimte.

 6. De dojo wordt zeer inefficiënt gebruikt. 3 uur per week de judoclub en een enkele andere activiteit. Deze ruimte komt ter beschikking aan de harmonie en moet worden aangepast.

 7. Het gemeenschapshuis heeft ruimtegebrek. Er zijn te weinig zalen en er is te weinig opslagcapaciteit.

 8. Er is een grote wens voor een creatieve ruimte (hobby, handenarbeid, repaircafé, atelier en lesruimte voor de kunsten.) Grote wens van de KBO

 9. Verbouwing en renovatie van de MFA als complex om toekomstbestendig, effectiever en efficiënter te kunnen zijn.

 10. Het gemeenschapshuis is aan een opknapbeurt toe. Installaties en techniek zijn verouderd.

 

Toekomstbestendig MFA/MFC Oelbroeck    

 1. Zelfsturing (het dorp beheert als het ware het MFA/MFC Oelbroeck )

 2. Wij willen een integraal, samenhangend, plan voor het hele complex

 3. Een ontmoetingspunt, met een centrale ontmoetingsruimte, minder ingangen, een loket voor wegwijs maken van bezoekers en balie voor informatievoorziening

 4. Goed geoutilleerde vergaderruimten creëren.​

Oelbroeck 2.0.jpg

Klik hier voor video animatie toekomstbestendig Oelbroeck

 

Investering/financiering, op te splitsen in vier elementen

 1. gebouw

 2. achterstallig onderhoud

 3. inrichting,

 4. inrichting bibliotheek.

De begroting is bedoeld als discussiestuk (verzoek aan wethouder om in gesprek te gaan met de stuurgroep) Wij hebben nog steeds geen kans gehad om het plan toe te lichten. Tijdens de uitwerking van de plannen door het bouwteam, dat in opdracht van de gemeente een achttal externe adviseurs heeft ingeschakeld, bleek al gauw dat de problemen van het gebouw veel complexer waren, dan eerder ingeschat. Er zijn veel logistieke problemen, doordat er geen samenhang is tussen de twee gebouwen, die afzonderlijk van elkaar zijn gebouwd. Door een ander gebruik en indeling van de ruimten neemt de kwaliteit van het complex toe.

De exploitatiebegroting (MFA 2.0 ) die door de stuurgroep voor na de verbouwing is opgesteld, is door een externe accountant in opdracht van de gemeente  gecontroleerd en laat volgens hem een realistisch beeld zijn. Volgens hem is de begroting gebaseerd op reële verwachtingen.

 

De stuurgroep heeft aangegeven dat, hoewel zij is afgetreden, zij graag in contact wil komen met het college B&W om het plan toe te lichten. Een doorstart van de stuurgroep behoort tot de mogelijkheden. De afgevaardigden van de stuurgroep vragen de dorpsraad om interventie."

11 februari 2019

Zienswijze Dorpsraad en vervolg

De dorpsraad heeft de uitleg en presentatie van de stuurgroep begrepen. De huidige impasse kan ernstige gevolgen hebben voor de leefbaarheid in Sint Anthonis. Daarom zal de dorpsraad direct een brief opstellen naar het college B&W om onze bezorgdheid te uiten en aan te dringen op snel overleg tussen de stuurgroep en het college.

 

Brief Dorpsraad, 11 februari 2019.

Envelop rood.jpg

Een dag later is er vanuit de gemeente een reactie op deze brief gekomen.

Brief Gemeente, 12 februari 2019.

Envelop rood.jpg

In deze brief van de gemeente wordt verklaard.

 • Het ingediende plan van de stuurgroep is van tafel.

 • Een dialoog met de stuurgroep te heropenen wordt door de gemeente als weinig zinvol geacht

 • Het college B&W blijft openstaan voor een alternatief plan, maar binnen het financiële kader van 500.000 €.

 • Het college zal niet het voortouw nemen in dit alternatief plan.

15 maart 2019

Reactie Stichting Oelbroeck

Op 15 maart heeft de Stichting Oelbroeck (niet te verwarren met de stuurgroep) een brief geschreven aan het College van B&W,  de fractieleiders en de pers. Hierin wordt gezinspeeld op aftreden van de Stichting Oelbroeck binnen afzienbare tijd en teruggave van accommodatie aan de gemeente per 5 juli.

Brief Stichting Oelbroeck, 15 maart 2019.

Envelop rood.jpg

8 april 2019

Raadscommissie vergadering

 

Op 8 april was er in de gemeente de raadscommissie vergadering. Hierin heeft de dorpsraad gebruik gemaakt van het spreekrecht voor burgers. Lees hier en/ of luister naar wat ons betoog was. In het luisterfragment is ook de reactie van de commissie te horen.

Betoog Dorpsraad, 8 april 2019.

Envelop rood.jpg
Betoog Dorpsraad - 8 april 2019
00:00 / 00:00

18 april 2019

Budget ophoging

In de Raadsvergadering is unaniem besloten om het budget op te hogen naar € 1,4 mln.

Luisterfragment Raadsvergadering, 18 april 2019

Raadsvergadering - 18 april 2019
00:00 / 00:00

14 april 2019

Initiatief voorstel Raad en reactie hierop van College

Bekijk hier de stukken:

Deze stukken zullen op 18 april in de raadsvergadering behandeld worden. 

27 april 2019

College  B en W neemt regie over

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders in een schrijven laten weten dat een bureau op interim basis het beheer en de exploitatie van Oelbroeck over zal nemen. Dit zal duren tot het moment dat een nieuw stichtingsbestuur is gevonden en actief is. 

Brief college, 24 april 2019.

Envelop rood.jpg

29 april 2019

MFC Oelbroeck voorlopig gesloten

De brief van het college B en W, van 24 april, heeft bij veel vrijwilligers tot grote verontwaardiging geleid. Velen van hen hebben opgezegd. Daardoor voelt de Stichting Oelbroeck zich genoodzaakt om het MFC gedeelte  per direct te sluiten. Het beheer over het MFA gedeelte wordt op dit moment nog gecontinueerd.

Brief Stichting Oelbroeck

Envelop rood.jpg
Gesloten deur MFC.jpg

4 mei 2019

MFC Oelbroeck vanaf maandag 6 mei weer open

Na een aantal tumultueuze dagen is er toch een dialoog tot stand gekomen tussen Gemeentebestuurders en Vrienden van Sint Tunnis.  Resultaat is dat, onder beheer van de vrijwilligers, het MFC gedeelte maandag 6 mei weer opengaat. Ook heeft het college, uit monde van wethouder Huub Bellemakers, haar excuses aangeboden voor de gang van zaken van de afgelopen tijd. In de komende twee weken zal getracht worden om met elkaar, in goed overleg, tot een bestendige oplossing te komen.

 

Persbericht Gemeente Sint Anthonis, 4 mei 2019.

Oelbroeck heropent maandag haar deuren

 

Gezamenlijke koers voor gedeeld belang SINT ANTHONIS

 

Een goed gesprek heeft geleid tot een gezamenlijke koers, waarbij Oelbroeck haar deuren op maandag 6 mei heropent, onder beheer door de vrijwilligers.

Gemeentebestuurders en Vrienden van Sint Tunnis zijn op vrijdag 3 mei om tafel gegaan om oplossingen te bespreken, waarbij voorafgaand ook telefonisch contact is geweest met het bestuur van Oelbroeck. Bij het gesprek is in gezamenlijkheid besloten dat Oelbroeck haar deuren aankomende maandag heropent voor alle gebruikers. Ook is tijdens dit gesprek de voorkeur uitgesproken voor beheer door vrijwilligers, aan wiens inzet de accommodatie haar maatschappelijke waarde dankt. Die koers wordt ingezet.

Wethouder Huub Bellemakers voegt toe: “We willen als college benadrukken dat we niet van mening zijn dat de complicaties, die gebruikers de afgelopen dagen ervaren hebben, in welke vorm dan ook aan de vrijwilligers toegekend kunnen worden. Het is juist de inzet van vrijwilligers die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeenschap. Aan ieder die dat de afgelopen periode anders heeft ervaren, bieden we als college dan ook onze welgemeende excuses aan. Daarnaast heb ik telefonisch contact gehad met het bestuur van Oelbroeck, waarbij namens het college ook excuses gemaakt zijn voor het verloop van dit proces.”

 

Mede vanuit een terugblik op het proces, is het voornaamste aandachtspunt voor de samenwerking het in stand houden/herstellen van de dialoog. “We willen de komende twee weken gebruiken om met elkaar, in goed overleg, tot een bestendige oplossing te komen. We staan positief in de samenwerking en zijn blij dat we in gezamenlijkheid voor deze koers gekozen hebben”, aldus de wethouder. 

18 mei 2019

Hoopvolle ontwikkeling.

Vrienden van Sint Tunnis heeft laten weten dat alle partijen weer met elkaar in gesprek zijn. Een positieve ontwikkeling om uiteindelijk met zijn allen tot een toekomst bestendig MFA te komen. 

Sint Anthonis

18 mei 2019

Geacht College, vrijwilligers, bestuur MFA en beheerder,

Vrijdag 3 mei vroegen wij jullie commitment voor het openstellen van het MFC voor minimaal 2 weken.

Deze periode zou door betrokkenen gebruikt worden op uit de ontstane impasse te komen. 

We kunnen vandaag concluderen dat alle partijen weer met elkaar in gesprek en bereid zijn vanuit het bestaande plan verder te werken aan toekomst bestendig MFA.

Wij danken iedereen voor zijn of haar medewerking en inbreng aan deze hoopvolle ontwikkeling.

Vrienden van Sint Tunnis

25 augustus 2019

Na de perikelen in mei is er het één en ander gebeurd. De verantwoordelijk wethouder heeft overleg gevoerd met de  ‘kartrekkers’ van het ‘oude’ plan en hen bereid gevonden om – samen met enkele ambtenaren en een extern begeleider – een alternatief plan op te gaan stellen. De opdracht is:

Ontwikkel een alternatief plan voor een toekomstbestendig MFA Oelbroeck.

Voer deze opdracht uit door middel van:                                                             


1. De ontwikkeling van enkele varianten voor de toekomst van MFA Oelbroeck. Voor elke variant wordt in ieder geval uitgewerkt:
     a. De maatschappelijke functie en het dienstverleningsconcept.
     b. Een beschrijving van de noodzakelijke herinrichting (fysiek) van de accommodatie.
     c. De te verwachten stichtingskosten en exploitatieresultaten.
2. Maak een vergelijkende beoordeling van elk van de varianten.
3. Geef een advies over de meest wenselijke variant.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe alternatieve plan wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van het materiaal (onderzoeken,
concepten, tekeningen, begrotingen en uitwerkingen) van het plan dat in 2018 is ingediend, vanwege de kwaliteit en mate van onderbouwing van dat plan. De onderliggers van het plan van 2018 kunnen prima als basis dienen voor het alternatieve plan. Uitgangspunt is dus om niet alle werkzaamheden opnieuw uit te voeren, maar om – op basis van het materiaal uit 2018 – alternatieven en keuzemogelijkheden te ontwikkelen. Vanzelfsprekend legt de projectstructuur de vorderingen van tijd tot tijd voor aan de (beoogde) gebruikers van de accommodatie, omwonenden, het brede publiek en de Raad.


Voortgang
In september 2019 of zo spoedig mogelijk daarna leggen zij de Raad een voorstel voor om een besluit te nemen over de verschillende varianten meteen advies over de meest wenselijke variant.

7  november 2019

Uiteindelijke besluitvorming

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2019, heeft de gemeenteraad unaniem besloten om in te stemmen met de voorkeursvariant van de stuurgroep en regiegroep. 

bottom of page